Reklamační řádkreatek.cz

Reklamační řád

společnosti AUDIOPRO s.r.o. , se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 26702371, DIČ: CZ 26702371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88387 (dále „prodávající")

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, popř. v důsledku působení vyšší moci.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

  1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
  2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 6 tohoto reklamačního řádu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Místo pro uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit nejlépe v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno.

Kupující má však právo uplatnit reklamaci:

  1. v kterékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží,
  2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i místo zakoupení zboží, zakoupení zboží od prodávajícího, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen, pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně prodávajícího.

Kupující má právo pouze na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací.

Pokud kupující nepředá zboží k reklamačnímu řízení v originálním obalu, není prodávající odpovědný za případné vady zboží vzniklé v důsledku nevhodnosti obalu, v kterém bylo zboží předáno k reklamaci, popř. v důsledku neexistence žádného obalu.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude převzato od přepravní společnosti.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky.

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

V případě, že zboží má zjevné vady, které byly způsobené dopravou, při jeho předání dopravcem kupujícímu, je kupující povinen uplatnit reklamaci přímo u řidiče dopravce nebo na dispečinku dopravce v rámci sepsání protokolu, a to nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení vadného zboží.

V případě reklamace zjevných vad je nutné ke zboží přiložit i software, pokud je součástí produktu, v neporušeném obalu a s nepoškozenou pečetí.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Rozpor s kupní smlouvou

  1. V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.
  2. V případě, že kupující zjistí zjevné vady výrobku při jeho převzetí a prvním rozbalení, které nejsou způsobeny dopravou a ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží uplatní reklamaci zjevných vad zboží u prodávajícího, má kupující vždy právo na výměnu zboží, popř. pokud nemá prodávající zboží k výměně k dispozici, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a prodávající mu vrátí kupní cenu zboží. Po uplynutí 14 dní od převzetí zboží má již kupující pouze práva dle bodu 1. tohoto ustanovení.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Podávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou nebo výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud

  • reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
  • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

  • výměnu zboží za jiné bezvadné,
  • odstoupit od kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

Zboží prodané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité ), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 01.01.2008.

V Praze dne 01.01. 2013 AUDIOPRO s.r.o.