Právní doložkakreatek.cz

Právní doložka

Pro společnost AUDIOPRO s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost AUDIOPRO s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost AUDIOPRO s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Zákazník provedením registrace vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři do marketingové databáze společnosti AUDIOPRO s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři společnost AUDIOPRO s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností AUDIOPRO s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje zákazníka budou zpřístupněny zaměstnancům společnosti a dále přepravním společnostem za účelem možnosti doručení zboží zákazníkovi, s čímž zákazník provedením registrace souhlasí

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost AUDIOPRO s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost AUDIOPRO s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li společnost AUDIOPRO s.r.o., že jí zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že společnost AUDIOPRO s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat společnost AUDIOPRO s.r.o. o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost AUDIOPRO s.r.o.odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li shora uvedená žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost AUDIOPRO s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost AUDIOPRO s.r.o. žádosti zákazníka, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle společnosti AUDIOPRO s.r.o. jako správce zpracovává pro společnost AUDIOPRO s.r.o. osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

Zároveň zákazník provedením registrace, v rámci níž zaškrtne svůj zájem o zasílání novinek, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti AUDIOPRO s.r.o.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti AUDIOPRO s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost AUDIOPRO s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost AUDIOPRO s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost AUDIOPRO s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost AUDIOPRO s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti AUDIOPRO s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti AUDIOPRO s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.