Právní doložkakreatek.cz

Právní doložka

Právní doložka společnosti Audiopro s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 26702371, DIČ: CZ 26702371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88387 (dále jen „Audiopro s.r.o.“)

Pro společnost AUDIOPRO s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost Audiopro s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Audiopro s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, bankovní účet, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Audiopro s.r.o. vyžaduje souhlas se zpracováním údajů v rámci probíhající objednávky, ale nevyžaduje automaticky souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl společností Audiopro s.r.o. poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti, objednání zboží, služeb

Za účelem splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.) bude Audiopro s.r.o. vystavený daňový doklad uchovávat 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Audiopro s.r.o. a zákazníkem.

Pro účely zpracování nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných služeb a komunikaci se zákazníkem v souvislosti s těmito objednávkami jsou zpracovány tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy uzavřené v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením reklamace, servisu, dotazů

Pokud bude uplatněna reklamace, právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Audiopro s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Audiopro s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka.

Pro účely servisu a oprav jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu a historie servisních zásahů. Údaje jsou zpracovány z důvodu doručení zboží, poskytnutí případných placených i bezplatných servisních služeb a také komunikace, týkající se stavu servisního případu a zjištění detailních informací, týkajících se řešeného problému po dobu průběhu servisního případu.

Zpracování osobních údajů pro informační a obchodní sdělení (Newsletter)

Pro účely zasílání obchodních sdělení bude společnost Audiopro s.r.o. zpracovávat, na základě souhlasu zákazníka, poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud zákazník poskytne rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo), bude společnost Audiopro s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

Audiopro s.r.o. je oprávněno zasílat zákazníkovi vlastní obchodní sdělení jen do doby, než zákazník prodávajícímu sdělí, že chce zasílání obchodních sdělení ukončit. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat pomocí odkazu „Odhlásit Newsletter“, obsažený v každém zaslaném obchodním sdělení.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Audiopro s.r.o. samostatně.

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Audiopro s.r.o. vyhodnocovací údaje získané prostřednictvím nástrojů Google Analytics a Google Adwords, které nabízí společnost Google. Vyhodnocování návštěvnosti webových stránek se provádí za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracované protokolové soubory mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Audiopro s.r.o. navštívil
 • datum a doba přístupu
 • kód odpovědi http
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

Za účelem zajištění fungování a analýzy svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Audiopro s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory (jedná se o uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací a s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě musí taková osoba vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 1 rok.

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí https://policies.google.com/?hl=cs

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče https://www.kreatek.cz/cookies.html

Společnost Audiopro s.r.o. nevyužívá technologie spojující shromažďované informace s osobními údaji zákazníka prostřednictvím cookies za účelem zjištění jeho totožnosti. Obecně platí, že e-shop lze využívat bez použití cookies, některé funkce e-shopu však mohou být nepřístupné.

Žádné informace shromážděné v cookies neposkytuje společnost Audiopro s.r.o. třetím stranám a nemohou tak být zneužity např. reklamními agenturami.

Na stránkách společnosti Audiopro s.r.o. jsou využívány následující soubory cookie:

Vydavatel / Název cookieTypTrvanlivost
Google Analytics
(_ga,_gat)
analytickédouhodobé
useresenciálnídouhodobé
chatesenciálnídouhodobé
PHPSESSIDesenciálnídouhodobé

Zákazník uzavřením smlouvy s Audiopro s.r.o., resp. i registrací či učiněním objednávky u Audiopro s.r.o. souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Audiopro s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Vzhledem k tomu, že tyto pluginy nejsou spravovány společností Audiopro s.r.o., ta není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, za jejich funkčnost a případné škody, které by jejich užíváním mohly být způsobeny.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Pokud bude Audiopro s.r.o. zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, má každý z nich:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jeho osobní údaje Audiopro s.r.o. zpracovává
 • právo na úpravu nepřesných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že nejsou oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud jako správce neprokáže Audiopro s.r.o., že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu)
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)
 • právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Audiopro s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@audiopro.cz nebo písemně na kontaktní adrese: Audiopro s.r.o., Mladoboleslavská 1108 (budova 6), 197 00 Praha 9 - Kbely.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle společnosti Audiopro s.r.o. jako správce zpracovává pro společnost Audiopro s.r.o. osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Audiopro s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost Audiopro s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Audiopro s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Audiopro s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Audiopro s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Audiopro s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Audiopro s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

V nabídce umístěné na e - shopu lze nalézt odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Společnost Audiopro s.r.o. nemá na chod uvedených webových stránek žádný vliv, proto doporučujeme zákazníkovi seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů, které budou na těchto stránkách uvedeny. Společnost Audiopro s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které odkazuje.